RAZVOJ PODEŽELJA

Podukrep M4.2 - Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov

OPIS PODUKREPA M4.2

Podukrep M4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov

Cilj

Izboljšati konkurenčnost živilskopredelovalne panoge, povečati dodano vrednost kmetijskim proizvodom in bolj uspešno tržiti kmetijske proizvode. Podpora v okviru podukrepa 4.2 se izplača v obliki nepovratnih in povratnih sredstev. Dovoljena je kombinacija nepovratne podpore iz te operacije s finančnim instrumentom v obliki garancije.

a.) Podpora v obliki nepovratnih sredstev:

Upravičenci

Upravičenci do podpore so pravne in fizične osebe ali skupnosti fizičnih in pravnih oseb, ki se ukvarjajo s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov kot gospodarske družbe, zadruge in zavodi, samostojni podjetniki posamezniki, nosilci kmetij, ki se ukvarjajo s pridelavo oziroma predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov, nosilci kmetij, ki imajo dovoljenje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetij, registrirane agrarne in pašne skupnosti, ki izvajajo predelavo mleka na skupnem pašniku oziroma planini ter gospodarska interesna združenja.

Upravičenci, ki so velika podjetja, imajo vsaj 250 in manj kot 750 zaposlenih ali letni promet, ki presega 50 milijonov evrov in je nižji od 200 milijonov evrov. Upravičenci do podpore so tudi majhne kmetije, ki so opredeljene kot kmetije, ki so imele v letu pred objavo javnega razpisa prihodek iz poslovanja v višini vsaj 4.000 evrov ter nižji od višine ene bruto minimalne plače na zaposlenega v RS v letu pred objavo javnega razpisa. Upravičenci so fizične osebe, ki so nosilci kmetije ali nosilci dopolnilne dejavnosti, ki niso nosilci kmetije. Majhne kmetije so upravičene do naložb do vključno 50.000 evrov skupne priznane vrednosti.

Upravičenci do podpore so tudi mladi kmetje, ki izpolnjujejo pogoje iz podukrepa 4.1.

SOFINANCIRA:

EVROPSKA KOMISIJA (EKSRP)

EU s politiko razvoja podeželja pomaga podeželskim območjem v EU pri spopadanju z ekonomskimi, okoljskimi in družbenimi izzivi 21. stoletja.

Opis

Predmet podpore so:

 • gradnja ali obnova objektov;

 • prispevek upravičenca v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa za naložbe v ureditev ali obnovo enostavnih in nezahtevnih objektov, če gre za upravičenca, ki je nosilec kmetije ali nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije;

 • nakup opreme, kamor spada tudi nakup laboratorijske opreme in IKT opreme;

 • naložbe za učinkovito rabo energije;

 • pridobivanje energije iz obnovljivih virov za potrebe predelave ali trženja kmetijskih proizvodov za lastno porabo;

 • splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe.

Predmet podpore so tudi naložbe, ki jih izvedejo nosilci majhnih kmetij, ki imajo prihodek iz poslovanja, ki je enak ali višji od 4.000 evrov in nižji od ene letne minimalne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji na PDM v koledarskem letu. Upravičenci so fizične osebe, ki so nosilci kmetije ali nosilci dopolnilne dejavnosti, ki niso nosilci kmetije. Majhne kmetije so upravičene do naložbe do vključno 50.000 evrov skupne priznane vrednosti.

Do podpore niso upravičeni naslednji stroški:

 • obresti na dolgove,

 • davek na dodano vrednost (DDV), razen če ni izterljiv na podlagi nacionalne zakonodaje o DDV,

 • strošek priprave vloge na javni razpis in zahtevkov za izplačilo,

 • stroški arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora,

 • prispevek upravičenca v naravi;

 • obratna sredstva v skladu s pravili o državnih pomočeh in

 • nakup rabljene opreme.

Višina podpore

Stopnja javne podpore je 30 % upravičenih stroškov naložbe in se lahko poveča do največ 50 %. Za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode so stopnje javne podpore nižje.

Najnižji znesek javne podpore je 5.000 evrov na vlogo. Upravičenci, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega podukrepa pridobijo največ 1.500.000 evrov javne podpore, upravičenci, ki so mala podjetja, največ 3.000.000 evrov javne podpore, upravičenci, ki so srednja in velika podjetja, pa največ 5.000.000 evrov javne podpore.

b.) Podpora v obliki finančnih instrumentov:

V okviru podukrepa 4.2 se bo del podpore dodelil v obliki garancij za kredite, s katerimi bodo končni prejemniki lažje pridobili finančne vire za rast, razvoj in izboljšanje tekočega poslovanja.

Prednost kreditov, zavarovanih z garancijo, se lahko odražajo v:

 • znižanju najvišje ravni zavarovanja, ki jo od končnega prejemnika običajno zahteva finančna institucija;

 • znižanju obrestne mere, ki je običajno zahtevana pri kreditu;

 • stroških garancije, ki so nižji od tržnih pogojev oziroma

 • možnosti odloga odplačevanja kredita, ki je daljše od tistega, ki ga običajno določi trg.

Končni prejemnik

Končni prejemnik je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, nosilec kmetije ali nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ne glede na velikost.

Opis

Podpora je namenjena povečanju dodane vrednosti kmetijskih proizvodov in uspešnejšemu trženju kmetijskih proizvodov preko spodbujanja naložb v:

 • predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode,

 • predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode,

 • predelavo nekmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode,

 • trženje kmetijskih proizvodov.

Podpora

Stopnja intenzivnosti pomoči znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe oz. projekta, pri čemer med upravičene stroške spadajo tako stroški naložb kot tudi stroški obratnih sredstev. Kredit, zavarovan z garancijo, lahko znaša do 100 % upravičenih stroškov projekta. Višina garancije lahko znaša do največ 80 % zneska kredita.

CILJI

Oljarna Pečarič Martin Pečarič s.p.

SKLADIŠČNI PROSTORI

Investicija podjetja v izgradnjo skladiščnih prostorov pomeni za podjetje izboljšanje tehnološke opremljenosti, ekoloških in delovnih pogojev poslovanja in bo prispevala k povečanju prihodka, produktivnosti, dobička, dodane vrednosti na zaposlenega, izboljša gospodarnost poslovanja, okrepila razvojno dejavnost ter prispevala k ohranitvi delovnih mest.

Zaradi potreb po širitvi proizvodnje podjetje potrebuje nove skladiščne prostore, da bo lahko sledilo potrebam kupcev po večjih količinah izdelkov in večji kakovosti. Če želi podjetje ohraniti poslovanje z zahtevami in potrebami kupcev, je širitev proizvodnih prostorov nujno potrebna.

TEMELJNI CILJI INVESTICIJE:

1. zagotovitev dinamične rasti podjetja in dviga konkurenčnosti;
2. možnost razvoja novih izdelkov z večjo dodano vrednostjo (ekološki produkti);
3. povečati sedanjo proizvodnjo različnih vrst olj ter uvedbo (3) novih proizvodov razvitih v podjetju, ki jih vlagatelj še ni proizvajal, in sicer: likerje, oljne praline, moko.
4. možnost pridobitve novih kupcev;
5. povečanje proizvodnih kapacitet;
6. povečanje prihodka, zmanjšanje stroškov (prihranek pri energiji);
7. povečanje bruto dodane vrednosti na zaposlenega;
8. izboljšanje tehnološke opremljenosti postopka;
9. ekološki vidik. Predvidena investicija bistveno izboljšuje vpliv na okolje;
10. izboljšani delovni pogoji poslovanja.